ABC zadłużenia

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zadłużenia

Umowa cesji zwana inaczej przelewem wierzytelności jest umową, którą zawiera dotychczasowy Wierzyciel zwany Cedentem a osobą trzecią zwaną Cesjonariuszem. Na mocy umowy przelewu wierzytelności Cesjonariusz nabywa wierzytelność, która przysługiwała Cedentowi.
Nabycie Pana/i zobowiązania przez obecnego Wierzyciela, nastąpiło na podstawie umowy cesji wierzytelności, zgodnie z art. 509 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego, dotychczasowy Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Na nabywcę tj. obecnego Wierzyciela wraz z wierzytelnością przechodzą wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.
Wierzyciel obecny nabył Pana/i dane osobowe od Wierzyciela pierwotnego na podstawie umowy o przelew wierzytelności a więc na podstawie przepisu art. 509 kodeksu cywilnego. Wierzyciel pierwotny przeniósł na Wierzyciela obecnego w wyniku przywołanej umowy nieuregulowaną przez Pana/ą wierzytelność.

Informuje, zatem że przetwarzanie Pana/i danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów i prowadzone jest na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa tj. art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. a art. 23 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.), tj dochodzenie roszczeń w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą administratora danych osobowych.

W związku z powyższym Pana/i zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez obecnego Wierzyciela nie jest wymagalna.
Rozłożenie wierzytelności na dogodne raty, jest możliwe. W celu zawarcia porozumienia i ustalenia harmonogramu spłat proszę o kontakt z naszym Konsultantem, wybierając najbardziej wygodny dla siebie sposób komunikacji:
  • zadzwoń pod nr 94 344 66 00 i ustal telefonicznie wysokość rat oraz terminy wpłaty
  • wyślij sms o treści ugoda na nr tel: 513 034 858
  • napisz wiadomość e-mail na adres zadluzenie@raportsa.pl
  • zaloguj się na ugoda24.pl i wprowadź porozumienie on-line
  • połącz się z nami w trybie ON-LINE wybierając czat z Konsultantem
  • wyślij wniosek o raty pocztą tradycyjną na adres: Raport S.A., ul. Zwycięstwa 37, 75-022 Koszalin
Odsetki za opóźnienie naliczane są za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po określonym pierwotnie terminie zapłaty do dnia faktycznego uregulowania należności.

Zgodnie z art. 481 § 2 Kodeksu Cywilnego wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie obejmuje sumę zmiennej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, która wynosi 1,5% oraz stałe 5,5 punktów procentowych. Wysokość zmiennej stopy referencyjnej jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej organ decyzyjny NBP.
W przypadku braku spłaty zadłużenia w oznaczonym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Wytoczenie w sprawie powództwa wiąże się dla Pana/i ze wzrostem zadłużenia o koszty zastępstwa procesowego. W przypadku wydaniu przez Sąd nakazu zapłaty oraz klauzuli wykonalności, sprawa zostanie skierowana do kancelarii komorniczej w celu egzekucji roszczenia z dochodu oraz innych składników majątkowych. Koszty zastępstwa egzekucyjne nawet w przypadku nieskutecznej egzekucji w całości obciążą dłużnika.

Wierzyciel, po wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w każdym czasie możesz złożyć ponowny wniosek egzekucyjny, co spowoduje wzrost zadłużenia o koszty kolejnej egzekucji komorniczej. Przy tym należy pamiętać, że okres przedawnienia dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym tytułem egzekucyjnym wynosi lat 6.

Wysokość zobowiązania poza wysokimi kosztami postępowania sądowego oraz kosztami egzekucji komorniczych, wzrasta codziennie o wysokość odsetek ustawowych za zwłokę, które będzie Pan/i zobowiązany/a uregulować.
Postanowienie o umorzeniu postępowania z uwagi na bezskuteczną egzekucję oznacza, że dłużnik nie posiada majątku, z którego komornik mógłby skutecznie prowadzić egzekucję. Umorzenie powoduje jedynie uchylenie czynności egzekucyjnych prowadzonych przez komornika w związku z brakiem możliwości zajęcia dochodu dłużnika oraz składników jego majątku. Powyższe nie pozbawia jednak Wierzyciela możliwości podjęcia egzekucji w każdej chwili w ramach kolejnego wniosku egzekucyjnego.
Tak. Pobierz I wypełnij wniosek „Przystąpienie do długu”. Poinformuj o swojej decyzji osobę zadłużoną a następnie prześlij wypełniony wniosek do Nas.
Jeżeli w wyniku dokonanych wpłat na koncie zostanie odnotowana nadpłata, jej zwrot może nastąpić na pisemny wniosek osoby zadłużonej. Tu możesz pobrać Wniosek o zwrot nadpłaty. Wypełnij i wyślij wniosek na nasz adres. W przypadku zwrotu wpłaty przekazem pocztowym koszty wysyłki zostaną potrącane z kwoty nadpłaty.
Serwis używa plików cookie. Przeczytaj więcej o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki..
Rozumiem