Dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – dla osób zadłużonych

Od dnia 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej będzie stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie „RODO”).
RODO wprowadza istotne zmiany w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez wszystkich administratorów danych i podmioty przetwarzające, mające na celu zapewnienie jednakowo wysokiej i skutecznej ochrony danych w całej Unii Europejskiej.
Wyżej wspomniane zmiany zakładają w szczególności rozszerzenie zakresu obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Obowiązek ten został spełniony wraz z pierwszą korespondencją skierowaną do Państwa po nabyciu wierzytelności wobec Państwa, zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą o ochronie danych osobowych.
Poniższe informacje stanowią uzupełnienie poprzednio przekazanych informacji o te wynikające z RODO.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest jeden z podmiotów wymienionych poniżej, który zakupił wierzytelność w stosunku do Państwa od wierzyciela pierwotnego. Nazwa i dane kontaktowe Administratora zostały Państwu przekazane wraz z pierwszą korespondencją skierowaną do Państwa po nabyciu wierzytelności.

  1. Raport S.A. (adres do korespondencji: ul. Władysława Andersa 22, 75-015 Koszalin) z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39A/512.
  2. RAPORT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków, Nr RFI: 898
  3. RAPORT 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków, Nr RFI: 764
  4. RAPORT 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków, Nr RFI: 845
  5. FAST FINANCE Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków, Nr RFI: 691
  6. TELEKOM II FDM Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Koszalinie (75-015) przy ul. Władysława Andersa 22

 2. Podmiot przetwarzający
  Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe, który działa w imieniu i na polecenie jednego z Administratorów wskazanych w ust. 1 punktach b)-e) powyżej, w celu zarządzania wierzytelnościami jest:
  RAPORT S.A. (adres do korespondencji: ul. Władysława Andersa 22, 75 – 015 Koszalin) z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 39A / 512. Dane kontaktowe: tel. 943446660, e-mail: sekretariat@raportsa.pl

 3. Inspektor ochrony danych osobowych
  Z inspektorem ochrony danych osobowych powołanym przez RAPORT S.A. można się kontaktować listownie na adres: Raport S.A., ul. Andersa 22, 75 – 015 Koszalin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: inspektor@raportsa.pl lub telefonicznie: numer telefonu: 943446660.

 4. Cel przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzana w celu dochodzenia roszczeń wynikających z wierzytelności jakie Administrator posiada wobec Państwa.

 5. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych (prawnie uzasadnione interesy)
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora - art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Uzasadnionym prawnie interesem Administratora jest dochodzenie roszczeń wynikających z zarządzanych wierzytelności.

 6. Źródło pochodzenia danych osobowych
  Dane osobowe zostały pozyskane od wierzycieli pierwotnych (świadczących usług m.in.: telekomunikacyjne, bankowe, ubezpieczeniowe) na podstawie umowy cesji wierzytelności (nazwa wierzyciela pierwotnego i data zawarcia umowy cesji została przekazana Państwu w pierwszym piśmie wysłanym do Państwa po nabyciu wierzytelności).

 7. Kategoria danych osobowych
  Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne, finansowe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i adresowe, zobowiązania oraz wydatki, wypłacalność, reklamacje, nagarania, informacje dotyczące działań sądowych i egzekucyjnych, dane pozyskane w toku postępowań sądowych i egzekucyjnych, dane dotyczące kar administracyjnych, zawód i zatrudnienie, wynagrodzenie.

 8. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcą Państwa danych osobowych są:

  1. podmioty w stosunku do których istnieje obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
  2. podmiot przetwarzający, z którym Administrator zawarł umowę zlecenia zarządzania wierzytelnościami (wskazany w pkt 2),
  3. podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, transportowe, kurierskie i pocztowe, skanowania korespondencji i archiwizacji, informatyczne (w tym dostawcy systemów i rozwiązań informatycznych) oraz Biura Informacji Gospodarczych,
  4. inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i Podmiotu przetwarzającego, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 9. Przekazywanie danych osobowych do odbiorców w państwie trzecim Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)/organizacji międzynarodowej.

 10. Okres przechowywania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres dochodzenia roszczeń, tj. prowadzenia postępowania pozasądowego, sądowego oraz egzekucyjnego. Po tym terminie dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym Administrator będzie zobowiązany na podstawie właściwych przepisów prawa podatkowego oraz przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.

 11. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

  1. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy dane zostały zebrane na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu,
  2. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

 13. Zgodność z przepisami prawa
  Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o:

  1. RODO,
  2. krajowe przepisy o ochronie danych osobowych,
  3. procedury wewnętrzne ochrony danych Administratora i Podmiotu Przetwarzającego.

Jednocześnie informujemy, iż zarówno Administrator, jak i Podmiot Przetwarzający działają na podstawie szczegółowo opracowanych procedur oraz środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, bądź nieuprawnioną ingerencją. Wszelkie osoby działające z upoważnienia Administratora, Podmiotu Przetwarzającego są odpowiednio przeszkolone w zakresie przetwarzania danych osobowych, działają na podstawie stosownego upoważnienia i są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich pozyskanych danych osobowych. Ustanowione przez Administratora oraz Podmiot Przetwarzający środki bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w obszarze ich działalności umożliwiają realną kontrolę nad przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych powyżej.

Serwis używa plików cookie. Przeczytaj więcej o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki..
Rozumiem