Tryb i zasady składania i rozpatrywania zastrzeżeń/reklamacji (uregulowany w Ustawie z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym).

Tryb i forma składania reklamacji

Reklamacja może być złożona każdej jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów w formie:

 • pisemnej – osobiście, w jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., Nr 2188);
 • ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce, o której mowa w ust. 1;
 • elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego.

Tryb rozpatrywania reklamacji

Po złożeniu przez klienta reklamacji, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, podmiot rynku finansowego rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
Odpowiedź, o której mowa w ust. 1, podmiot rynku finansowego może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.

Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację

Odpowiedzi, o której mowa w art. 6 ust. 1, należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

Przedłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w art. 7 Ustawy, podmiot rynku finansowego w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:

 • wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 • wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 • określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia
 • otrzymania reklamacji.

Niedotrzymanie terminu rozpatrzenia reklamacji

W przypadku niedotrzymania terminu określonego w art. 6 Ustawy, a w określonych przypadkach terminu określonego w art. 7 Ustawy, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

Odpowiedź na reklamację

Odpowiedź, o której mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy, powinna zawierać w szczególności:

 • uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta;
 • wyczerpującą informację na temat stanowiska podmiotu rynku finansowego w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;
 • imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;
 • określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.

Obowiązek pouczenia w przypadku nieuwzględnienia reklamacji

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji klienta treść odpowiedzi, o której mowa w art. 5 Ustawy, powinna zawierać również pouczenie o możliwości:

 • odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania;
 • skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje taką możliwość;
 • wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
 • wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.